http://job.customs.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx

1. ต่ำแหน่งที่เปิดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป



1) ศุลการักษ์ 24 อัตรา

2) เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 อัตรา



2. ต่ำแหน่งที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ

1) พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา

2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา



รับผ่านทางอินเตอร์เนตที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th



เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556



ชื่อตำแหน่ง :ศุลการักษ์

อัตราเงินเดือน :9,150 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ



ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ





ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รับเฉพาะ คนพิการเฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว)

อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา





ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (รับเฉพาะ คนพิการ เฉพาะความพิการทางการเคลื่อนไหว )

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)





เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตั้งโดย
:  tabletservice (52K points)
เมื่อวันที่
:  8 ก.พ. 56 , เวลา 00:18:09 น.
 
รายละเอียด :
รูปประกอบ :
** ( น้อยกว่า 1 Mb.)     E-Mail :
กรอกรหัส :